header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer
engel op monument

Rouw- en Grafsymbolen door de eeuwen heen

Door de eeuwen heen speelt symboliek een grote rol in het versieren van grafstenen. Niet alleen in afbeelding op het monument zelf, ook de vormgeving van een grafmonument kan een symbolische betekenis hebben.

Planten en bomen

eikeblad Eik
De eik heeft in de oude symboliek diverse betekenissen. Eikenhout, onverwoestbaar en was daarom het symbool van de onvergankelijkheid. De eik is daarom ook het symbool van onsterfelijkheid en eeuwig leven. Al in de oudheid werd aan overwinnaars een lauwerkrans van eikenbladeren gegeven ten teken van onvergankelijke roem.

hedera Klimop
De klimop is het symbool van het eeuwige leven vanwege z'n altijd groene bladeren. Ook is het het symbool van de eeuwige vriendschap. De klimop houdt de herinnering vast, daarom wordt ze ook veel als grafbeplanting gebruikt.

korenaar Korenaren
De korenaar is het symbool van Christus, het Brood des Levens, maar ook het symbool van de Eucharistie of het Avondmaal.

lauwerkr Lauwerkrans
De lauwerkrans van laurierbladeren is door de groenblijvende bladeren symbool van onvergankelijkheid en eeuwig leven. Het is tevens het symbool van de overwinning, roem en eerbetoon. De oudste symboliek van de laurier is die van reinheid. Met laurier werden ook de smetten van vergoten bloed gereinigd. De lauwerkrans hoorde bij de god Griekse god Apollo, zoon van Zeus. Apollo was de god die de hoogste en geestelijke schoonheid bezat. Een schedel omkranst met lauwertakken symboliseert de heerschappij van de dood over de levenden.

 palmtak Palmtak
De palmtak is het attribuut van de godin van de overwinning, Victoria. Ze symboliseert de overwinning op de dood. In de oudheid werd de palmtak aan atleten gegeven als teken van overwinning en werden koningen en keizers na een overwinning binnengehaald over een weg die bedekt was met palmtakken.
De Christenen namen de palmtak over als symbool van hen die gestorven waren en in het bijzonder de martelaren. In de Christelijke kunst was de palmtak het symbool van de overwinning op de dood door en in Christus. In de Rooms-Katholieke liturgie verwijst de palmtak naar de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Een duif met een palmtak in de snavel verwijst naar vrede.

treurwil Treurwilg
De treurwilg is het symbool van rouw en verdriet. De hangende takken symboliseren de tranenstroom die in de aarde verdwijnt.
Voor de Germanen was de wilg het symbool van de dood. In de onder- wereld waren uitgestrekte wilgenbossen, waar de doodsgoden woonden.
In Shakespeare's Hamlet verdrinkt Ophelia daar, waar het grijze lover van een wilgenboom zich in het water weerspiegelt.
Een knoop in een wilgentak leggen was vroeger voldoende om iemand te laten sterven. Men noemde dit ook wel 'doodknopen'. Wie zo'n knoop losmaakte stierf zelf.

Joodse symboliek

chanoekalamp small symbool

Chanoekalamp
De Chanoekalamp is een op de Joodse liturgische kandelaar met 7 armen (Menora) geinspireerde lamp. Deze speciale lamp wordt gebruikt tijdens het Chanoekafeest.

wittecohenhanden

Cohen
De twee handen staan symbool voor een priester. De handen worden zo gehouden bij het uitspreken van de priesterzegen in een Synagoge.

 davidster

Davidster
De davidster (in het Hebreeuws: mageen dawid) is een hexagram, een combinatie van twee gelijkzijdige driehoeken. De driehoek met de naar boven gerichte punt zou het mannelijke symboliseren, de driehoek met de punt naar beneden het vrouwelijke. Volgens de overleveringen stamt de zespuntige ster uit de tijd van Salomon en David en zou eens de tempel in Jeruzalem hebben gesierd. Het werd in de oudheid en in de Middeleeuwen al in de joodse kunst toegepast. In de Arabische mystiek was het het zegel van de koning Salomon.

 lampetk

Leviet
Dit is het symbool van de Leviet, een tempeldienaar, die de kan en schaal hanteert bij de rituele handwassing van een Cohen, voorafgaand aan de Kohaniem-zegenspreuk.

 Kandelaar2 klein4

Menorah kandelaar
Joodse liturgische kandelaar met 7 armen die in bijbelse tijden in de tempel van Salomon brandde. Zeven is het getal van de volheid en voltooiing.

 sjofar

Sjofar (ramshoorn)
De Sjofar is de afbeelding van de ramshoorn waarop de overledene blies tijdens de Rosj Hasjana (Nieuwjaar) en op de Joum Kippoer (Grote Verzoendag) aan het einde van de dag.

Rooms katholieke symbolen bij rouw- en grafafbeeldingen

Het voornaamste symbool is zonder enige twijfel het Lam. In het Oude Testament zijn al verschillende verwijzingen te vinden, maar het is vooral Johannes de Doper die de expliciete vergelijking maakt tussen Jezus als het Lam Gods. Dit staat opgetekend in het eerste hoofdstuk van Johannes, vers 29: "Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonde van de wereld." In de Openbaring van Johannes ziet de evangelist het Lam op de hemelse troon, waarbij hij vermeldt, "Hij zag eruit alsof het geslacht was". Engelen roepen uit: "Waardig is het lam dat geslacht werd, de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht, de eer en de heerlijkheid en de lof te ontvangen."
In de schuldbelijdenis van de Eucharistie komt het lam in het gebed terug: 'Lam Gods, dat wegneemt de zonde', in het Latijn het Agnus Dei. In de voorstelling van het Laatste Oordeel van de gebroeders Van Eyck in de Sint Bataafskerk in Gent is een prominente plaats ingeruimd voor het (verheerlijkte) Lam. In de Middeleeuwen is de afbeelding van het Lam Gods met een doorstoken borst waaruit bloed vloeit in een kelk veelvoorkomend.
 
De leeuw als symbool van Christus vindt zijn basis in de Openbaring van Johannes: "De leeuw uit de stam Juda, de wortel van David, heeft overwonnen: Hij mag het boek openen en de zeven zegels verbreken." Het heeft de betekenis van de overwinnelijkheid.
In de bijbel komt de leeuw in meerdere betekenissen voor: zowel als symbool voor kracht (het goede) als voor vrees (het kwade), zoals bijvoorbeeld in Psalm 21: "Red mij uit de muil van de leeuw, bescherm mij tegen de horens van de wilde stier." Andere bekende verwijzingen zijn Daniel in de leeuwenkuil en Samson die met een leeuw vecht.
 
De pelikaan is het symbool van de lijdende Christus. De bron hiervan is een strofe uit de hymne Adoro Te van Thomas van Acquino:
 
Pie Pelicane, Jesu Domine
Me immundum munda tuo sanguine
Cuius una stilla salvum facere
Totum mundum quit ab omnu scelere
Liefderijke Pelikaan, Heer Jezus
Zuiver mij onzuivere door uw bloed
waarvan een enkele druppel vermag schoon te wassen
Heel de wereld van al haar misdaden.
 
Ook bij de kruisiging komt het symbool van de pelikaan terug. In de Physiologus, een oud geschrift vol dierensymbolen uit de 3e eeuw, doodt de pelikaan zijn jongen om na drie dagen haar eigen borst open te pikken en door de bebloede borst de jongen weer het leven te geven.
 
De adelaar is de vogel die het hoogst van allemaal vliegt.  Het is de heerser van de lucht, zoals Christus heerst in de hemelen.
 
De haan als symbool van Christus is de overwinnaar van het licht op de duisternis. Hij schudt iedereen wakker uit de slaap van de dood. Maar, de haan is ook een verwijzing naar de ontrouwe Petrus. Jezus voorspelde dat Petrus hem tot drie keer toe zou verloochenen voordat de haan zou kraaien. 
 
Het verlangen naar Christus wordt uitgedrukt in herten, zoals genoemd in Psalm 41: "Zoals het hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U". Vanwege de verwijzing naar water, is het hert ook weer beeld van het doopsel, en de Eucharistie. Bij of op vroegmiddeleeuwse doopvonten wil daarom nog wel eens een hert bij een waterbron staan afgebeeld.

Jaartallen en Letters

4 - 56 Jaartelling Franse Revolutie
In Frankrijk is op een aantal graven uit met name het begin van de vorige eeuw een jaartelling te vinden, die als uitgangspunt het jaar 1789 heeft (Franse Revolutie).

5701-5755 Jaartelling op joodse graven
De joodse jaartelling begint op de dag van de schepping, 3761 jaar voor Christus. Het christelijke jaartal is globaal te herleiden door van het joodse jaartal 3760 af te trekken.

vrijmets Jaartelling op graven van de Vrijmetselaars
De jaartelling van de Vrijmetselarij gaat ook uit van de schepping van de aarde. Alleen hier wordt uitgegaan dat de schepping 4000jr eerder plaatsvond.

alpha Alfa en Omega
Het zijn de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet en symboliseren God als het begin en einde van alle dingen.

ihs  IHS
IHS zijn de eerste drie letters van het Griekse woord voor Jezus. Een andere verklaring is dat het de afkorting is van Iesus ho'minum salvator (Jezus, de heiland des mensen). Ook kan het de afkorting zijn van: in hoc salis (hierin (ligt) de zaligheid).

pax PAX
Pax betekent vrede (latijn). Symbool van Christus, die de vrede op aarde bracht.

rip R.I.P.
R.I.P. is de afkorting van het latijnse Requies'ca(n)t in Pace en betekent hij/zij ruste in vrede.

px XP
Het monogram van Christus. Het monogram is samengesteld uit de Griekse letters X en P, die de eerste letters van Christus vormen.
De ovale cirkel, het ei, is het symbool van geboorte en nieuw leven, het is tevens een verwijzing naar de opstanding van Christus.

 pxao XPA
Het monogram van Christus met links en rechts respectievelijk de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet, als symbool van het begin en het einde.

Ad Patres Naar de vader (dood of weggegaan)

A.A.S. Anno Aetatis Suae: In het jaar van zijn leeftijd/op de leeftijd van

A.D. Anno Domini: In het jaar van de Heer

A.V.Annos Vixit: Hij/zij leefde zoveel jaar

B.M. Beatae Memoriae: Van gezegende herinnering

Dei gratia Door de genade van God

Dei gratias In dankbaarheid bij God

D.O.M. Deo, Optimo, Maximo: Naar God, de Beste, de Grootste

Gloria in Excelsis Deo Geloofd te zijn bij God, de Almachige

H.I. Hic Iacet of Hic Jacet: Hier ligt. Het oude Latijn had geen letter J, de letter is later toegevoegd.

I.N.R.I. Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum: Jezus Christus, Koning van de Joden

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl