header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

 
© Copyright websites Uitvaart Internet Diensten (U.I.D.)
 

De inhoud van deze websites behoort toe aan Uitvaart Internet Diensten. Alle rechten zijn aan Uitvaart Internet Diensten voorbehouden. De informatie die u in deze pagina’s aantreft, is derhalve alleen voor persoonlijk gebruik van de lezer en mag niet, in welke vorm dan ook, worden verveelvoudigd of worden opgenomen in publicaties, databestanden of softwareprogramma's zonder schriftelijke toestemming van Uitvaart Internet Diensten.

Voor eventuele overname van een tekst kunt u contact opnemen met de redactie van de websites. Het maken van kopieën van deze pagina's of gedeelten van deze pagina's voor een doel, anders dan voor persoonlijk gebruik, is derhalve dan ook niet toegestaan.


Beelden

Foto's en illustraties op de websites mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming. Wij helpen u graag aan de gegevens van de fotografen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


UID logo 300Uitvaart Internet Diensten (UID)

UID is eigenaar en verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde N.A.W. gegevens staan op de openingspagina.
 

Colofon

Uitvaart Internet Diensten is onafhankelijk, ze heeft geen sponsors en/of is evenmin gelieerd aan een bedrijf in de uitvaart. Doel is informatie bieden rondom alle zaken bij overlijden en uitvaart. De informatie is onderverdeeld in de volgende websites: www.uitvaartinformatie.nl , www.begraafplaats.org  , www.crematorium.nlwww.rouw.nl  en www.uitvaartadressengids.nl

De oprichters van Uitvaart Internet Diensten (UID) hebben ervaren dat goede onafhankelijke informatie bijdraagt aan een passende uitvaart, hetgeen het rouwproces ten goede komt. Zeker wanneer deze informatie op een rustig moment -zonder dat er sprake is van tijdsdruk vanwege een overlijden/uitvaart- kan worden geraadpleegd.

Het uitgangspunt voor bovengenoemde websites is dan ook zo breed mogelijk te zijn wat betreft informatie rondom uitvaart, zodat bezoekers aan onze websites zich goed en zo objectief mogelijke kunnen oriënteren. Deze informatie bestaat uit de praktische en onafhankelijke informatie over wat moet en mag rondom een uitvaart en is te vinden in onze uitvaartencyclopedie. Daarnaast is er de informatie over wat kan rondom een uitvaart op het gebied van diensten en producten. Deze adressen zijn te vinden op Uitvaartadressengids.nl

Adverteren

Uitvaart Internet Diensten (UID) biedt om de kosten van de websites te kunnen dekken advertentieruimte aan voor in principe elk bedrijf of organisatie dat in de uitvaartbranche werkzaam is. Men kan op onze site's en in de Uitvaartadressengids dan ook diverse uitvaartverzekeraars, uitvaartverzorgers, steenhouwers en andere dienstverleners uit de uitvaartbranche vinden.

Daarnaast sponsort UID zelf o.a.
Het uitvaartmuseum
Stichting De Terebinth
Make a memory
Donorvoorlichting


Gegevens Uitvaart Internet Diensten

Uitvaart Internet Diensten (U.I.D.)
Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De internetsite's van Uitvaart Internet Diensten zijn te bereiken onder:
www.uitvaartinformatie.nl
www.begraafplaats.org
www.crematorium.nl  
www.rouw.nl
www.uitvaartadressengids.nl


Vragen, opmerkingen en suggesties

Heeft u een suggestie, een opmerking of vraag met betrekking tot deze site stuur deze dan naar de webmaster van de U.I.D. websites: mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Via dit mailadres bereikt u ook de redactie van de websites. Vragen over de werkzaamheden van U.I.D. kunt u ook via dit e-mail adres stellen.


Privacy

Deze website kunt u anoniem raadplegen., U.I.D. verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld.

Indien u zich aanmeldt voor onze nieuws-service, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de verzending. Wanneer u zich afmeldt voor deze service, worden uw gegevens van deze verzendlijst verwijderd.


Toegankelijkheid

UID vindt dat haar internetsites toegankelijk moet zijn voor een zo breed mogelijk publiek. Daarom wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorwaarden die gesteld worden aan het waarmerk "Drempelvrij" van het Landelijk Bureau Toegankelijkheid. Dat betekent dat de site goed toegankelijk moet zijn voor o.a. mensen met een visuele beperking.

Voor veel mensen met een handicap betekent internet een grotere mate van zelfstandigheid, als de sites tenminste voor hen toegankelijk zijn. Zo kunnen blinden op internet zelfstandig informatie zoeken, reizen plannen en boodschappen doen. Mensen met een verstandelijke handicap leggen via internet contact met anderen en vinden informatie, terwijl doven via e-mail en internet makkelijk communiceren met anderen en informatie opvragen zonder te hoeven bellen.


Documenten downloaden

 Binnen de websites van UID is het mogelijk documenten te downloaden. Deze documenten zijn doorgaans in PDF-formaat. Om deze documenten te lezen, kunt u de gratis reader van Adobe downloaden via het plaatje hieronder. Download hier Acrobat Reader

Vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze websites, is het mogelijk dat de informatie die op de websites van Uitvaart Internet Diensten (hierna genoemd UID) wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze websites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze websites, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze websites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze websites is verkregen. UID garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in onze websites, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten/diensten gedane bewering.

Links naar externe websites
De websites van UID bevatten links naar externe websites van derden, die niet onder de controle van UID vallen. Aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie en de inhoud van de websites van derden wordt nimmer aanvaard, dit geldt ook voor eventuele contacten of verbindingen tussen u en dergelijke websites.

Met het oog hierop wordt de gebruiker van onze websites altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via onze websites verkregen informatie.

E-maildisclaimer

E-maildisclaimer voor e-mailberichten verzonden vanaf de domeinen van Uitvaart Internet Diensten


De informatie verzonden met e-mailberichten (en bijlagen) door Uitvaart Internet Diensten, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en hen die van de afzender toestemming hebben gekregen dit bericht te lezen.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

Indien u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender per ommegaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en deze e-mail, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen.

Uitvaart Internet Diensten is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik, of het zich baseren op e-mailberichten en/of de inhoud daarvan uit te sluiten.

Uitvaart Internet Diensten heeft aan het opstellen en verzenden van deze e-mail en daarbij gevoegde bijlagen de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u bestemd is of te laat wordt ontvangen. Uitvaart Internet Diensten aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

De inhoud van e-mails hoeft niet noodzakelijkerwijs het officiële standpunt van Uitvaart Internet Diensten te verwoorden.

Alle e-mail van Uitvaart Internet Diensten wordt zowel bij binnenkomst als bij uitgaan gecontroleerd op computervirussen.

Uitvaart Internet Diensten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer 01071165.

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl