Agenda

Rottefalle. Theatervoorstelling foar dy nei dy
Donderdag 22 September 2016, 20:00

foardynydy

 Froukje Reitsema en Popke van der Zee verloren ieder een kind. Resp. 18 en 17 jaar later maken ze samen een voorstelling over de onmacht om met het verdriet om te gaan. 


Popke: Der binne minsken dy sjogge it oan elkoar.

Froukje: Dat sy ek in bern ferlern ha.

Popke: Ja. Dan witte sy it net, mar dat fiele sy fan elkoar. Ik ha dat net, mar hasto dat?

Froukje: Nee, dat ha ik net. Soks fiel ik net.

Popke: Nee hein?

Froukje: Nee. Ja, by dy fiel ik it. By dy wol.

Van zichzelf, maar ook over het ongemak in hun omgeving en wat dat met de ouders doet. Janneke de Haan regisseert het tweetal in een intieme, poëtische voorstelling met uitzicht op De Leijen, met fragmenten uit de gedichtencyclus In memoriam van Douwe Tamminga en beelden van Geartsje van der Zee.

Popke: De rou giet noait oer. Rouferwurking? Dat suggereart dat it in kear klear is.

Froukje: Dat it in kear klear is!

rezjy: Janneke de Haan

spul en teksten: Popke van der Zee en Froukje Reitsema

bewurking: Bouke Oldenhof

senografy: Geartsje van der Zee

 

Datums voorstelling

Foarstellingen:

Tongersdeis     22 Septimber (premjêre) 
Tongersdeis     29 Septimber

Sneins                 2 oktober
Tongersdeis       6 Oktober
Sneins                 9 Oktober
Tongersdeis     13 Oktober
Sneins               16 Oktober
Tongersdeis      20 Oktober


Tongersdeis:   20.00 oere
Sneins:            15.00 oere

15,- ynklusyf kofje/thee, drankje, hapke

Spesjaal oanbod: deihap foar (tongersdei) of nei (snein) de foarstelling

Ynformaasje en reservearje: Paviljoen de Leyen
Tel': 0512-341120  

en verder info op:
facebook.com/foardyneidy

 

Locatie : Paviljoen de Leyen, Bildreed 3, de Rottefalle